Vedtægter

Love for Ovsted-Tåning Skytteforening

§1

Forenings navn er Ovsted-Tåning skytteforening. Hjemsted er Skanderborg kommune.

§2

Foreningens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

§3

Foreningen er tilknyttet DGI Sydøstjylland og De Danske Skytteforeninger.

§4

Stk. 1

Som aktive medlemmer optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer optages enhver.

Stk. 2

Det er alle medlemmers pligt at hjælpe til i foreningens arbejde.

Stk. 3

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af

  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
  4. 4 menige bestyrelsesmedlemmer

Stk. 2

Bestyrelsen vælges på generalforsamling og konstituerer derefter sig selv.

§6

Stk. 1

Kontingent vedtages af bestyrelsen

§7

Stk. 1

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2

Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3

Foreningens medlemmer har intet krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8

Stk. 1

Foreningen højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i april mdr. og indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel i den lokale avis.

Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3

Kun fremmødte, aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Stk. 4

På generalforsamlingen afgøres alle ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

§9

På den årlige generalforsamling behandles flg. emner:

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget.

§11

Foreningens tegnes ved underskrift af formanden eller dennes stedfortræder og 2 af bestyrelsesmedlemmerne.

§12

Stk. 1

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 er mødt.

Stk. 3

Der føres protokol over det på mødet passerede og vedtaget. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer

§13

Foreningens regnskabsår går fra den 01.01 til 31.12 og senest 15.03 giver kasseren driftsregnskabet og status til revisorerne.

§14

Stk. 1

Foreningens kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden (med 14 dages mellemrum) følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2

Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele hos Landsdelsforeningen.

Stk. 3

Såfremt der i løbet af 5 år derefter oprettes en skytteforening i Ovsted-Tåning området, tilfalder formue m.m. denne, i modsat fald tilfalder formue m.m. DDS Sydøstjylland

§15

Da foreningen er forpligtet til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at kalde tilbage. Påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, at hvilken som helst årsag, ikke længere bør bære indehaver af en meddelt tilladelse til et våben

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27/4 1989 og ændret d. 28/4 2011 samt 26/4 2017